Project Name
Domkyrkoforum
Byggnadsår
2010 - 2011
Plats
Domkyrkoplatsen i Lund
Byggherre
Domkyrkrådet i Lund
Arkitekt
Carmen Izquierdo
Handläggare
Carmen Izquierdo
Andreas Hiller
Medarbetare
Andreas Hiller
Andreas Hermansson
Erik Törnkvist
Isabel Gonzaga
Malin Belfrage
Landskap
Domkyrkoforum: Carmen Izquierdo Arkitektkontor AB
Domkyrkoplatsen: Ateljé Landskap
Foto
Åke E:son Lindman
Konstnärlig utsmyckning
Den gyllene cirkeln
Anita Christoffersson
Bruttoarea
Nybyggnad: 1617 sqm
Ombyggnad: 883 sqm

Platsen för det nya domkyrkoforum är centrala Lund, i direkt anslutning till domkyrkan.
På tomten finns det befintliga Arkenhuset, som är en byggnad av kulturhistoriskt värde.

Den nya byggnaden strävar efter att inlemmas i stadsbilden på ett naturligt sätt, genom att ta upp omgivande byggnaders skala och stadsmässiga linjer. Samtidigt har visionen med den nya byggnaden varit att skapa en samtida byggnad, som lägger ett nytt lager till de många historiska lager som präglar det centrala Lunds stadsmiljö. Det vinnande tävlingsförslagets motto var ”Portal och Atrium”, och ambitionerna i det ursprungliga förslaget fullföljs med ett helt nytt program i det omarbetade förslaget.

Byggnaden skapar intressanta yttre och inre rumsekvenser, och blir både en portal för besökare till domkyrkan och en välkomnande mötesplats för fördjupning och samtal. I anslutning till byggnaden skapas nya publika stadsrum: i förplatsen mot Kyrkogatan, i entrégatan mot domkyrkan som återupptar den historiska Lilla Kyrkogatans sträckning, och i den triangulära torgplatsen mot Kungsgatan. I tillägg till de inbjudande yttre stadsrummen skapas ett interiört atrium och en inre gård som omsluts av det befintliga Arkenhuset och nybyggnaden.

Det centrala publika rummet i byggnaden är entrétorget, som nås både från huvudentrén mot domkyrkan och från entrén mot Kyrkogatan. Entrétorget utformas som en mötesplats; ett generellt och generöst rum med utrymme för skilda aktiviteter som reception, utställningar och servering. Via ett dubbelhögt atrium skapas visuell integration med domkyrkoförsamlingens lokaler på plan 2. Hörsalen utformas som ett unikt rum, med den karaktärsfulla lanterninen som pekar upp mot domkyrkans torn.

Nybyggnadselen ansluter till det befintliga Arkenhuset och skapar en integrerad enhet, där församlingslokalerna sammanfogas sömlöst mellan befintlig och ny byggnad. Den befintliga bokhandeln Arken sammankopplas med domkyrkoforums övriga lokaler med en ny gemensam entré.

Den yttre gestalten utgörs av en enkel men karaktärsfull volym, vars linjer spelar med omgivande byggnaders genom vinklar och lutningar.
Mot Kyrkogatan fullföljs Arkenhusets takfall i ett skärmtak över förplatsen till byggnaden. Mot domkyrkan markeras entrén genom den karaktäristiska lanterninen. Huset viker sig runt tomten på ett sätt som ibland bevarar viktiga vyer och situationer, ibland skapar nya.

Byggnadens fasad och lutande tak är av mässing, ett naturmaterial som ger en rik och levande yta. Fasadmaterialet tar upp materialkaraktären hos flera av de närliggande byggnadernas tak, likväl som färgtonen hos omgivande byggnader. Materialet åldras med en naturlig och levande patina, vilket låter byggnaden åldras in i stadsbilden; vid invigningen skimrar huset i guldtoner, men redan efter något år kommer det att ha ärgat till en mer dämpad bronston.

Invändigt är huset gjutet i betong mot brädform, och väggarnas massiva och tunga karaktär kontrasterar mot upplevelsen av rymd och ljus i de rum som skapas.

Projektnamn
The Forest of Venice
Byggnadsår
2016
Plats
Serra dei Giardini
Byggherre
Swedish Institute
Kjellander + Sjöberg Architects
Folkhem
Kurator
Jan Åman
Utställnings- och Installationsdesign
Kjellander + Sjöberg Architects
Uställare
Architects Without Borders Sweden,
Arrhov Frick Arkitektkontor,
Carmen Izquierdo Arkitektkontor,
In Praise of Shadows Architects,
DinellJohansson Architects,
Horn.Uggla Landscape Architects,
‎URBIO Landskapsarkitektur
Med support från
Svensk Trä /Swedish Wood
Sveaskog
Martinsons
Projekttyp
Inbjuden Idétävling
Status
Koncept
Arkitekt
Carmen Izquierdo
Bruttoarea
1100sqm

Den nya relaxavdelningen ligger i en slänt mellan ett befintligt gårdsrum och ett naturområde med hundraåriga ekar.

Byggnaden utformas som en vacker och taktil fond, och skapar en fjärde fasad till det befintliga gårdsrummet. En mur av staplade stenar som saxas för att skapa en relief som inbjuder till beröring och ett skuggspel som varierar med dagens olika ljusförhållanden.
Ovanför muren reser sig karaktäristiska cylinderformade lanterniner, och de existerande ekarnas trädkronor.

Framför Spa entrén, och som en del av gårdens yttre rundvandring, öppnas det upp en ny plats, ett mindre gårdsrum som avgränsas med en mjukt formad mur. En perforerad mur med samma uppbyggnad som byggnadens fasad, men med hålrum mellan stenarna.

Interiört skapas tre olika miljöer med hjälp av en mjuk geometri med krökta väggar, cirkulära gårdsrum kring de existerade träden och taklanterniner. En karaktärsfull interiör där tydliga rumsligheter skapas samtidigt som man förnimmer känslan av ett flytande rum när man rör sig längs med de böljande formerna och kring de ursparade naturrummen. Den centrala terrassen både avdelar och binder samman byggnadens bassängdel med relaxdelen. Genom att öppna upp dess glasade fasader får man utomhuskänsla vid varma sommardagar.

Cirkelformen används för att skapa samlande rum, integrera de existerande ekarna i byggnaden och för att leda vidare i rumsupplevelsen. Väl valda öppningar i fasad skapar tydliga utblickar från de olika rummen. Öppningar för att låta blicken ledas bort och vila i fjärran. Blanka vita marmorgolv samspelar med betongytor, foglösa kakelväggar och trädetaljer, såväl som med vatten, glasade ytor och natur, allt under den indirekta ljuset från tak och gårdar.

Status
Koncept
Byggherre
Folkhem
Arkitekt
Carmen Izquierdo
Konstruktör
Frida Tjernberg
Bruttoarea
12000 kvm
Byggnadshöjd
20 plan
Antal Lgh.
100

Förslaget är en bostadsbyggnad för 100 lägenheter, i huvudsak byggt med massivt trä, med en stark karaktär och som utstrålar hållbarhet och innovation.

Byggnaden utformas som en facetterad och skulptural volym som förändras när man rör sig kring den och framträder olika åt de olika gatuperspektiv som finns på platsen.

Byggnadens planform samverkar med konstruktionen för att skapa en stabil struktur och har 3 volymer. Det möjliggör att största delen av lägenheterna har hörnläge med öppningar och balkonger mot flera riktningar. Byggnaden ansluter sig med sin lägre volym till höjden på befintlig bebyggelse och växer sedan i de 2 andra volymerna högre i två steg upp till 16 och 20 plan.

Från gatan samspelar byggnaden i höjd med de befintliga byggnadskropparna, och framträder med en front på 8 våningar. Från längre hål reser den sig vertikalt som avslut på sekvensen av befintliga gavlar, och blir en ny referenspunkt för området. Från parkpromenaden kan man avläsa hela volymens trappande form och dess spännande gemensamma terrasser.

Takterrasserna utformas som trädgårdar med gemensamma lokaler, grillplatser, örtträdgård, bärbuskar, odlingar, och mindre träd.
Den yttre fasaden utformas som en dubbelfasad där den yttre delen består av massiva träribbor och generösa öppningar som bildar en dynamisk mönsterverkan och bidrar till en upplevelse av sprödhet i huset medans den inre delen bekläs med träpanel.

Byggnadens anslutning mot mark följer nivåskillnaden på tomten och tillför entréer och lokaler kring sig. Lokalerna innehåller publika verksamheter som bidrar till ett aktivt gatuliv.
Vidare planeras gröna ytor, nyplanterade träd, en lekpark och gemensamma odlingsplatser i södra och sydöstra delen av tomten i anslutning till promenadstråket. 

Status
Koncept
Byggherre
Oscar Properties Bygg
Arkitekt
Carmen Izquierdo
Bruttoarea
3000 kvm
Antal Lägenheter
22
Antal Lokaler
2

Byggnaden är vackert belägen vid vattnet på Lilla Essingen.

Planlösningen är utformad som en sammansättning av fyra enkla huskroppar . Dessa vrids och linjeras mot gata och strandpromenad och skapar en lugn femsidig gård, vars femte fasad är öppningen mot parken och utsikten.

Byggnaden vänder sex våningar mot Primusgatan och sju våningar mot vattnet. Den har en huvudentré mot Primusgatan genom vilken man når husets två trapphus och den har två entréer mot gården i nedre nivån varav en är genomgående och även öppnar mot strandpromenaden.

Planlösningen disponeras så att alla rum har kontakt med yttre fasad, och därför erbjuder ljus och utblickar åt flera sidor.

Byggnadens fasad är tänkt murad i ljust tegel. Fasadens utryck har en ordning av vertikala tunna pilastrar med en tegelstens bredd. Pilastrarna sträcker sig från byggnadens möte med marken genom en låg sockel upp till husets takkrön av samma tegel.

Fasadens yta muras något indragen mellan pilastrarna. Fasadöppningar inordnas i pilasterordningen med en vertikal proportion. Fönstren placeras indragna från teglets utsida och på så vis förstärks effekten av nischer och relief i fasaden. Balkonger är indragna i byggnadskroppen och kompletteras med pinnräcke av stål.

Projekttyp
Idétävling
Status
Koncept
Plats
Tungevågen, Randaberg,
Norje
Arkitekt
Carmen Izquierdo
Bruttoarea
2500 sqm

Det nya Maritim museum är en byggnad som utgår från en byggnadstyp: Varvsbyggnaden, en byggnadstyp som är funktionellt och historiskt förknippad med museets innehål.

Varvsbyggnaden består av en sammansättning av längor eller byggnadsskepp med generösa interiöra höjder och en stuktur som kan nyttjas på längden i riktning med längornas sadeltak men även på bredden genom möjliga förlängningar ut i sidoskepp. På det viset skapar den ett rumsligt sammanhang med tydliga kvalitéer och med relevans som en generell behållare för Maritimt Vitensenters program.

Den traditionella strukturen och formen bearbetas genom förlängning, förskjutning, böjning, och fasettering av volymen. Formstrategin genererar en dynamisk och platsspecifik nedbruten byggnadskropp . Byggnadsproportioner refererar till platsens byggnadsskala och dimensioner, med gavlar som har en bredd på 10 m och en maximal höjd av 11m.
Den varierade volymen bildar ett antal yttre rum kring sig i sin relation med landskapet. De tillskapade yttre rumsligheterna är tänkta att användas som en förlängning av utställningsverksamheten exteriört, där även en koppling med den intilliggande hamnen tillskapas.

Så som vissa fiskar biologiskt har anpassat sitt yttre för att bli osynliga genom reflektion , föreslås byggnadens materialitet i gränslandet mellan hav och land mälta in i lanskapet genom ett reflekterande metalliskt skinn. Effekten av den metallreflektionen som eftersträvas, är att upplösa volymen in i landskapet på ett mjukt sätt, som om vi pratade om en vattenreflektion, och förlänga landskapets färgskala i dess fasader. Byggnadens utryck blir på det viset föränderligt med dagsljus- och årstidsförhållanden.

Projekttyp
Idétävling
Status
Koncept
Plats
Skellefteå
Byggherre
Skellefteå kommun
Arkitekt team
Carmen Izquierdo Arkitektkontor AB:
Carmen Izquierdo

Nyréns Arkitektkontor AB:
Annika Lennman. Arkitekt
Ernesto Garcia. Inrednings arkitekt
Daniel Ericsson. Landskaps arkitekt
Medarbetare
Carmen Izquierdo Arkitektkontor AB:
Måns Björnskär
Arvid Forsberg
Sara Omar
Anders Stenholm

Nyréns Arkitektkontor AB:
Andreu Taberner
Fredrica Sällstrom
Bruttoarea
Kulturhuset: 11800 sqm
Hotell: 10600 sqm

Vi föreslår ett hus med generositet i de gemensamma ytorna, ett hus som bjuder in till spontana möten och som lämnar plats för medborgarnas initiativ att ta form. Ett hus med ett flexibilitet i lokalutformningen som ger oändliga möjligheter för skapande, parallella verksamheter och verksamhetsbefruktning. Ett hus där alla är välkomna och där Skellefteåborna kan få utlopp för sin fantasi.

Den nya kulturhusets byggnad tar plats mellan Kanalgatan, Järnvägsgatan, Trädgårdsgatan och Torggatan. Det stora programmet organiseras i en artikulerad volym som består att fler byggnadskroppar sammansatta i en helhet.

Ett nytt torgrum "Kulturtorget" bildas söder om Kulturhuset, utformad med en hårdgjord yta med två definierade områden, en planterings yta omslutad av en sittbänk, och en isbana som sommartid kan användas som scen.

Byggnaden utformas exteriört som en ensemble av volymer med ett tydligt sammanhållet utryck. En veckad geometri och en spännande och karaktäristisk takprofil som ger byggnaden en samlad och tydlig närvaro i staden. Samtidigt anpassar byggnaden sig i skala och form till sina olika stadssituationer så att den blir en naturlig del av staden varifrån man än möter den.

Byggnadens karaktär skapas av kombinationen av en gedigen trädetaljering och fasadens geometri. Den veckade geometrin återfinns i den större skalan, i hela husets volymform, och i husets själva yta. En rörelse, som tillsammans med Skellefteås nordliga ljus ger mjuka skuggeffekter till huskroppen och en rikedom och variation till dess utryck.

Byggnaden utformas interiört med en synlig stomme av limträkonstruktion och KL träbjälklag, som organiseras i ett regelbundet rutnät, i en generell plan. I den placeras Scenernas rum och ljusgård genom vilka utkragande trappvolymer och hiss löser de vertikala samband.

Programmet organiseras i byggnaden enligt de två huvudriktningar som finns på tomten. Från norr till söder placeras Hotell närmast stationen och de inresande besökarna. Därefter följer Gästscen/Kongresshall och Västerbottens teaterscener och foajéer centralt i byggnaden. Bibliotek, Kulturhusets arbetsplatser, och Konsthallar placeras närmast Kanalgatan. Från väster till öster skapas en gradering från publikt till icke-publik verksamhet. Längs med Trädgårdsgatan skapas en interiör gata som kopplar samman flöden från innerstaden med flöden från järnvägssidan och ger access till alla verksamheter i huset. Längs med Torggatan organiseras inlastning, vaktmästeri och personalentréer, vilket möjliggör separata interna kommunikationer i byggnaden.

Projekttyp
Idétävling
Status
Koncept
Plats
Typhus lämplig för olika markförhållande och plats
Arkitekt
Carmen Izquierdo
Bruttoarea
125 - 160 sqm

Målsättningen är att skapa ett typhus i massivträ som såväl ensamt som i grupp kan bli en integrerad del av natur- och kulturlandskapet.

Vid utformningen av dessa samtida typhus har vi valt ett utkragande formspråk som förmedlar en lätthet i huskroppen. Husen ges en tydlig riktning och en vertikallitet i organisationen som låter rummen ta del av landskap och utsikt på olika sätt. Volymen är generös och flexibel, luftig och ljus.

Massivträskivor är tvärstyva och tåliga, och har samtidigt låg vikt. Detta ger möjlighet till både stora spännvidder och rationella metoder för snabbt montage.
Husets strukturella princip är två bärande sidofasader och stabiliserande hellånga bjälklags-, fasad- och takelement. Den stora spännvidden möjliggör öppna och sammanhängande rum som lämpar sig bra för dagens boendeformer, där den multifunktionella och stora öppna ytan ses som en stor kvalitet.

Interiört organiseras boendeytan i entréplan kring entrérummets orangeri, som rymmer allt från köksväxter till vackra dekorativa plantor och små träd. Längs med en sidofasad löper trappan upp mot sov- och arbetsrum. Glasade fronter mot landskap och utsikt öppnas såväl från allrum som från sov och arbetsrum. Den illustrerade rumsliga indelningen är en av flera möjliga konfigurationer.

Exteriört har vi valt att låta korslaminerade träelement på ett tydligt sätt bidra till husets uttryck, där fasadernas tektoniskt uppvikta geometri ger byggnaderna deras gestalt. Små livsförskjutningar i sidofasaderna mellan element, och en ramverkan kring husets horisontella fönsterband skapar en enkel men expressiv detaljering.
Taken föreslås utformas i trä som faltak. Avvattningsrännan i takdalen utformas i galvaniserad plåt och förlängs ut ur byggnadskroppen som tydliga vattenutkastare. Fasadens träyta oljas och vid upprepning av hustypen i en svit föreslår vi olika nyanser i träets naturliga färgskala.

Status
Koncept
Underlag för bygglov
Projekttyp
Villor och parvillor i suterräng
Plats
Sidöparken. Strängnäs
Byggherre
Folkhem
Arkitekt
Carmen Izquierdo
Medarbetare
Anton Bogårdh
Sara Omar
Antal hus
10 st
Bruttoarea
1970 kvm
KONTOR
Carmen Izquierdo Arkitektkontor AB
ADRESS
Ragvaldsgatan 19b, 11846
Stockholm, Sweden
KONTAKT
+46 0706-15 50 07
carmen@izquierdo.se